Ylioppilaita

erkkisantala-67 fyl-yo1963-1 fyl-yo1963-2
fyl-yo1965 fyl-yo1966 ylioppilaita-66
ylioppilaita-67-1 ylioppilaita-67-2 yo-tyttoja-64


ALBUMIT